NIK: Leczenie bólu nadal niewłaściwe

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pacjenci w Polsce nadal pozbawieni są właściwej informacji o możliwych terapii, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu.

Pod względem liczby leków przeciwbólowych sprzedawanych na receptę Polska znajduje się na piątym miejscu w Europie. Niestety nadal co piąty mieszkaniec naszego kraju zmaga się z bólem przewlekłym, co więcej u istotnej części pacjentów ból ten ma bardzo duże nasilenie - wskazują kontrolerzy NIK.

Najwyższa Izba Kontroli analizując sytuację polskich pacjentów wzięła pod lupę 28 podmioty lecznicze z terenu województw - dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 sierpnia 2016 i miała na celu ocenę wdrażania właściwych procedur, zasad i wytycznych dotyczących diagnostyki natężenia bólu oraz monitorowania skuteczności leczenia.

Niestety wyniki kontroli nie napawają optymizmem - w większości placówek nie opracowano bowiem sformalizowanych zasad postępowania związanego z leczeniem i monitorowaniem bólu. "Procedury leczenia bólu i oceny skuteczności tego leczenia u wszystkich pacjentów (operowanych i nieoperowanych) odczuwających ból opracowano i wdrożono tylko w 1/3 skontrolowanych szpitali"- wskazują kontrolerzy NIK i podkreślają, że jedynie dwa szpitale miały przygotowane i stosowały wewnętrzne zasady leczenia i oceny skuteczności stosowanej farmakoterapii. W zdecydowanej większości placówek brakowało nie tylko systematycznego mierzenia natężenia bólu, ale również odnotowywania tego w dokumentacji medycznej pacjentów.

"Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej operowanych i nieoperowanych pacjentów odczuwających ból stwierdzono w przypadku niemal wszystkich (30 z 32) skontrolowanych szpitali, natomiast usystematyzowanych informacji na temat stopnia natężenia bólu oraz skuteczności zastosowanego leczenia nie odnotowano w dokumentacji żadnego z pacjentów 11 szpitali (35 proc.). W kolejnych 19 placówkach (59 proc.), informacje takie odnotowano tylko w odniesieniu do części pacjentów odczuwających ból, a w dokumentacji pozostałych chorych bądź takich informacji nie odnotowano, bądź odnotowywano je niesystematycznie"- wskazano w raporcie NIK.

 

Zużycie wybranych leków opioidowych w wybranych krajach europejskich

 

Zdaniem kontrolerów w analizowanym okresie odnotowano rosnącą liczbę pacjentów oczekujących na specjalistyczną poradę związaną z leczeniem bólu. Najbardziej skrajnym przypadkiem oczekiwania na wizytę był pacjent, który na poradę oczekiwał 4 miesiące!

"Zgodnie ze stanem na dzień 31 marca 2016 r., łącznie w sześciu skontrolowanych poradniach w kolejce do specjalisty z zakresu leczenia bólu czekało 738 pacjentów, a pięć miesięcy później już 851 (31 sierpnia 2016 r.)"- wyliczają kontrolerzy. Ich zdaniem sytuacja ta to wynik niewystarczającej liczby poradni i wskazują, że ba terenie 70 proc. powiatów ich mieszkańcy nie mieli możliwości skorzystania z porady związanej z leczeniem bólu w ramach NFZ.

 

 Liczba mieszkańców i poradni leczenia bólu w poszczególnych województwach

 Sformułowane wnioski pokontrolne wyraźnie wskazują na potrzebę wprowadzenia obowiązku dokumentowania pomiarów natężenia bólu (tak jak ma to miejsce z takimi parametrami jak temperatura, czy ciśnienie tętnicze krwi) we wszystkich podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie kontrolerzy zwrócili się do prezesa NFZ o przeanalizowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu, a także właściwe dostosowanie nakładów finansowych na ten cel.

Jednocześnie kontrolerzy NIK przypomnieli, że 23 marca 2017 r. Sejm, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Dzięki tej nowelizacji usankcjonowano "prawo każdego pacjenta do leczenia bólu oraz obowiązek podejmowania przez udzielające świadczeń zdrowotnych podmioty działań polegających na określeniu stopnia natężenia bólu, jego leczeniu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia"- podkreślono w raporcie.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze