Wyniki kontroli NFZ w aptekach w I kwartale 2019 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w I kwartale 2019 r.

187 z 204 kontroli przeprowadzonych przez NFZ w aptekach zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 45 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. 79 postępowań zakończyło się negatywną oceną kontrolowanych podmiotów, a 94 - oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości.

Jakie nieprawidłowości wykryły kontrole NFZ w aptekach?

 • realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;
 • nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;
 • realizacja recept przed datą realizacji/po dacie ważności bądź brak daty wystawienia recepty;
 • brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;
 • wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;
 • wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;
 • realizacja recept niezgodnie z preskrypcją lekarza;
 • realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;
 • realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza bądź pielęgniarki;
 • nieprawidłowe otaksowanie recept;
 • przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m.in.: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, npwz lekarza, REGON świadczeniodawcy, numeru recepty, adnotacji „pro auctore”;  bądź niesprawozdanie: uprawnień dodatkowych; adnotacji „pro familia”; adnotacji „nie zamieniać”; wydanego odpowiednika; daty realizacji "od dnia”; kodu EAN/GTIN składnika);
 • nieprzedstawienia recept do kontroli;
 • braku faktur zakupu leków/składników leków recepturowych oraz nieprawidłowe ustalenie wysokości taksy laborum w przypadku leków recepturowych;
 • błędnie ustalonej wysokości marży detalicznej;
 • nieterminowego przekazania danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
 • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze