Nie będzie zaostrzenia kar dla aptek za błędy w realizacji recept

"Decyzją ministra Łukasza Szumowskiego treść rozporządzenia dot. OWU dla aptek zostanie istotnie zmodyfikowana, m.in. w celu uwzględnienia uwag Naczelnej Izby Aptekarskiej. Nowa treść projektu zostanie upubliczniona do dodatkowych, 7-dniowych, konsultacji" - poinformował we wtorek (27 sierpnia) wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na Twitterze.

Przypomnijmy - projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, przekazany do konsultacji publicznych 2 sierpnia 2019 r., przewiduje m.in. podniesienie kary umownej z 200 zł do 600 zł za każdy ujawniony i potwierdzony przypadek:

1) nieudzielenia informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - chodzi o obowiązek poinformowania o możliwości nabycia leku generycznego objętego refundacją;

2) niewydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na żądanie, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy - chodzi o obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydania leku, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie;

3) niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;

4) nieprzekazania danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - chodzi o obowiązek przekazywania informacji zawierających dane o obrocie lekami w formie komunikatu elektronicznego oraz zestawień zbiorczych w formie pisemnej.

Kolejną zmianą jest poszerzenie katalogu naruszeń, za które NFZ mógłby nałożyć karę umowną w wysokości 2 proc. kwoty refundacji. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem jest ona nakładana w przypadku:

  • realizacji recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji;
  • przedstawienia danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał refundacji;
  • realizacji umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki;

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia kara w wysokości 2 proc. kwoty refundacji mogłaby być też nakładana w przypadku:

  • realizacji recepty niezgodnie z przepisami ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawy o świadczeniach, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577 i 730) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

W praktyce oznaczałoby to możliwość karania farmaceutów za wszelkie uchybienia podczas realizacji recept.

Przeciwko zaostrzeniu kar dla aptek wystąpiła Naczelna Izba Aptekarska. Zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia o zachowanie dotychczasowej wysokości kar i nierozszerzanie podstawy prawnej, umożliwiającej naliczanie kary. Krytycznie o projekcie wypowiedzieli się również Pracodawcy RP. "Propozycja zaostrzenia kar o 200 proc. w stosunku do aktualnie przewidzianych jest nieuzasadniona i wysoce niewspółmierna do ciężaru gatunkowego ewentualnych nieprawidłowości" - stwierdzili. WIĘCEJ w tekście: Pracodawcy RP o planach zaostrzenia kar dla aptek 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze