Do apteki po IKP?

W sieci pojawiła się petycja, w której autorzy wnioskują o to by apteki mogły być punktami potwierdzającymi profil zaufany. Zdaniem autora petycji - Rafała Błoszczyńskiego - takie rozwiązanie ułatwiłoby pacjentom zakładanie Internetowego Konta Pacjenta.

"Pracownicy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, farmaceuci, technicy farmaceutyczni i inny personel pomocniczy, chcieliby aby apteka ogólnodostępna (punkt apteczny) otrzymała uprawnienia punktu potwierdzającego profil zaufany, a także możliwości prowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, na takich samych zasadach jak świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej"- czytamy we wstępie petycji zamieszczonej w portalu petycjeonline.com.

Zdaniem Rafała Błoszczyńskiego apteka ogólnodostępna, jako placówka ochrony zdrowia publicznego, jest miejscem nie tylko monitorowania i oceny stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, ale również miejscem edukacji zdrowotnej, czy promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

"Dlatego wprowadzenie nowych serwisów dla pacjentów w aptekach i punktach aptecznych polegających na informowaniu pacjentów o możliwości założenia (aktywowania) Internetowego Konta Pacjenta w aptece lub punkcie aptecznym (na takich samych zasadach jak mogą to robić świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) pozwoli w szerszym zakresie upowszechnić wiedzę o istnieniu Internetowego Konta Pacjenta oraz o możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej za pomocą tego konta oraz pomoże osiągnąć założony cel Monstra Zdrowia - 10 milionów aktywnych Kont Pacjenta"- argumentuje autor petycji.

Jakie przepisy powinny ulec zmianie?

Zdaniem Rafała Błoszczyńskiego zmiany prawne powinny objąć m.in. zapisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez nadanie nowego brzmienia art. 20c ust. 2a o treści:

Narodowy Fundusz Zdrowia może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizującym zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, farmaceucie, technikowi farmaceutycznemu, zatrudnionemu w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym posiadającym umowę zawartą z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osobie zatrudnionej u tego świadczeniodawcy, w aptece ogólnodostępny, punkcie aptecznym pod warunkiem, że co najmniej imię, nazwisko i numer PESEL tej osoby zostały przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartej umowy”- proponuje Błoszczyński.

Nowelizacja powinna również objąć ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Wnioskodawca proponuje również nowe brzmienie art. 29 ust. 1.

W latach 2020-2022 minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w formie dotacji celowej przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie do 150 000 tys. zł na pełnienie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz aptece lub punktowi aptecznemu posiadającemu zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany, a także prowadzenie przez tych świadczeniodawców kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych w inny dostępny sposób oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta”- czytamy w petycji.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze